دو روز پیش آبی ، یکی از بچه هاشو انداخت از لونه بیرون و بهش غذا نمی داد . قد یه بند انگشت بود . خیلی کوچولو و ضعیف .منم برداشتمش و زیر بال و پرم گرفتمش . بهش غذا دادم و گرم نگهش داشتم . ولی امروز ... مرد . تنش مثل چوب خشک شده بود. اینقدر گریه کردم که از گریه کردن خسته شدم . خیلی دوسش داشتم . می تونم تا دو سه روز گریه کنم براش. خیلی درد داره :(