دیروز وقتی بابام بهم گفت: "روز خوبیه نه؟" و من هم جواب دادم: "آره؛ شروعش که خیلی خوب بود!" حتی تصورشم نمی کردم که آخر روز، شروع مصیبت هام باشه! چقدر این سیب من می خواد چرخ بخوره تا بلاخره تو دستای تو قرار بگیره؟! 

 

It seriously hurts everytime I watch a comic movie; or everytime it's 00:00 o'clock.

I don't even know if it will be better or just gets worse.

 

+آهنگ مود

دانلود