آرزو میکنم که واقعی بودی.

اون وقت همه شهر رو زیر پا میذاشتم تا پیدات کنم

و التماست کنم که منو ببری به جایی که آدما نیستن.

تو و هزاران دروغ شیرین دیگه، ستون لرزون زندگی آدمایی مثل من هستی.

 

 

چند روز پیش داشتم دنبال مهر بزرگ میگشتم برا جانمازم؛ یه مهر پیدا کردم قد لپ تاپم بود خدا شاهده. بعد به خاله م میگم وای خاله اینو از کجا خریدین؟؟ از مکه؟؟!

خاله و دخترخاله م از خنده زمین و گاز میزدن. من خداوندگار سوتی هستم. سلام !