درسته که مردا دنیا رو به نفع خودشون مهندسی کردن
اما ما دخترا دلیل خلقت همین دنیاییم
قدر خودتونو بدونین :)