من امروز تصمیم گرفتم که فقط یک لیمو باشم.
تلخ یا شیرینش فرقی نمی کنه. بالا پایین تو زندگی همه هست مگه نه؟