پسر بچه ها مار و قورباغه دوست دارن

با گربه ها و توله سگ ها رفتار بدی دارن

دم می کشن و دماغ می گیرن

تراکتور می شن ، مو هات را می کشن

کفریت می کنن ، صدات را در می یارن

 

اما دخترای کوچولو چه خوبن!

ممنون از خدا که آفرید دختر را !

اونا خوبن و مهربون ، می رسن به این جسم و جون

اگه دخترا نبودن ، دنیا می شد یه زندوون

 

اوون جوونورا که اسمشون پسراس

کارشون فقط خرابکاری و سر و صداس

وقتی که میان از سر و صداشون پیداس

دخترا را اذیت می کنن اشکشون را در می یارن

لباسای زشت می پوشن ، اسباب بازی را می شکنن

رفتارشون با هر چیزی نابجاس

 

ممنون از خدا که آفرید دختر را !

اونا خوبن و مهربون،می رسن به این جسم و جون

اگه دخترا نبودن ، دنیا می شد یه زندوون

 

پسر بچه را نمی شه راحت نگه داشت

خراب می کنن ، گریه ات را در می یارن

همه جا را به هم می ریزن ، صدات را در می یارن

خونه خرابت می کنن، قلبت را درد می یارن

اعصابت و خرد می کنن نفست را بند می یارن

کاری می کنن که بگی کاش دختر بودن

 

ممنون از خدا که آفرید دختر را !

اونا خوبن و مهربون،می رسن به این جسم و جون

اگه دخترا نبودن ، دنیا می شد یه زندوون

 

پس ای خدا باز ممنون که آفریدی دختروون

اوونا خوبن و مهربون

اما به جوون همتون

باید مراقب بود وگرنه می شی تو مجنون !

 

با کمی تصرف و تلخیص از کتاب پرونده ی اسب قاتل یک چشم صفحات ۹۷و ۹۸و ۹۹

 

+دخترا شیرن مث شمشیرن پسرا شیلنگن دس بزنی می لنگن.

++فازم چیه؟

+++آهنگ مود:

دانلود